pozadie

Cieľ a činnosť

Pri napĺňaní cieľov občianskeho združenia ENVIRO THERMAE uskutočňujeme a podporujeme najmä tieto aktivity: 

PORADENSTVO


Zlepšenie a rozvíjanie informačno-poradenského servisu. Nadväzovanie a rozvíjanie kontaktov s domácimi a zahraničnými organizáciami.

PUBLIKÁCIA


Pripravovanie a vydávanie účelových neziskových publikácií, brožúr, manuálov a informačných materiálov pre jednotlivcov, rodiny, odborníkov i verejnosť 

VZDELÁVANIE


Rôzne druhy programov, projektov, poradenstva, výchovy, výuky a vzdelávania, prednáškovú a osvetovú činnosť pre všetky vekové kategórie.

Naše hlavné aktivity a činnosti:

 • ochrana a zveľaďovanie životného prostredia v oblasti Pohronská pahorkatina
 • podpora tvorby výstavby náučných, turistických a cykloturistických trás v oblasti Nitrianskeho kraja, Pohronskej pahorkatiny, Mikroregiónu Termál s odpočívadlami a odpadkovými košmi 
 • činnosť v oblasti prezentácie daného kraja, regiónu, tvorbou máp, turistických značiek, turistických informačných tabúľ 
 • činnosť v oblasti prezentácie daného kraja, regiónu organizovaním kultúrnych podujatí
 • propagácia náučných turistických chodníkov a zaujímavostí Nitrianskeho kraja, regiónu Pohronskej pahorkatiny 
 • vydavateľská a osvetová činnosť 
 • podpora a prezentácia pôvodnej slovenskej tvorby a tvorby národnostných menšín daného kraja 
 • voľnočasové aktivity pre deti a dorast
 • záchrana kultúrnych, historických a prírodných pamiatok 
 • prezentácia kultúrneho dedičstva 
 • propagácia Nitrianskeho kraja, Pohronskej pahorkatiny a regiónov Slovenska v SR a v zahraničí 
 • organizovanie kultúrnych podujatí a podujatí zameraných na voľnočasové aktivity všetkých vekových kategórií
 • výchovu a vzdelávanie všetkých vekových kategórií
 • oblasť životného prostredia 
 • ochrana životného prostredia 
 •  získavanie peňažných prostriedkov na činnosť združenia 
 • združenie sa svojimi aktivitami zameriava predovšetkým na Nitriansky kraj, región Pohronská pahorkatina, Mikroregión Termál  s dopadom na celé Slovensko a iné krajiny v rámci Európskej únie, ale aj mimo nej

Naše projekty

Projekt: Šun man (Počúvaj ma)

Projekt Šun man

Zámerom projektu Šun man bola podpora detí a mládeže rómskej komunity, šírenie, zachovanie a oboznámenie sa s rómskou kultúrou prostredníctvom hudby, tanca a remesiel. Projekt mal prispieť k zníženiu predsudkov voči Rómom zo strany majoritnej spoločnosti.


Táto tematika v nás rezonovala už dlhší čas. Prvotným impulzom bolo stretnutie s rómskou mládežou počas prípravy mojej diplomovej práce „Voľnočasové aktivity ako nástroj sociálneho začlenenia detí z vylúčených osád“ a výkonu povolania. Uvedomili sme si, že voľnočasové aktivity detí a mládeže ovplyvňujú proces socializácie a vývoja detí v sociálne bytosti. Zmyslom je spolupodieľať sa na príprave detí na plnohodnotné prežitie vlastného života a pomôcť im aby sa stali plnohodnotnými osobnosťami. Rozvinúť ich bytostné sily tak, aby v spoločnosti a teda najmä v prospech spoločnosti naplnili zmysel svojho života, potvrdili svoju existenciu tvorivými činmi, prekonávali svet a seba samých.


Tvorivá aktivita je zdrojom prekonávania seba samého a hnacím strojom vývoja s cieľom rozvoja všestrannosti, zodpovednosti a tvorivosti. Hudba je stále u Rómov živou záležitosťou a je jedným z ich etnoidentifikačných znakov. Hudbou sa dostávame k ich srdciam. Ak ponúkneme rómskej mládeži účasť v záujmových krúžkoch (napr. hra na nejaký hudobný nástroj, spev, tanec, založenie hudobnej kapely), tým súčasne rozvíjame jeden z pozitívnych aspektov rómskej identity.

Pri realizácii projektu bolo dôležité nielen zmysluplné vyplnenie voľného času rómskej mládeže a prelomenie ľadov medzi majoritnou spoločnosťou a Rómami, ale aj podpora hrdosti mladých Rómov na svoju kultúru. Vyvrcholením realizácie projektu bolo vystúpenie rómskej mládeže pred obyvateľmi Semerova na Vianočnom programe „Šun man“.


Zároveň sa vytvorilo propagačné video pre vzdelávaciu činnosť ďalších skupín rómskej mládeže, pre komerčné účely na sociálnych sieťach a webovej stránky školy.


Ďalším cieľom projektu bola prezentácia tradičného rómskeho remeselného umenia – drotárstva a cigánskych tkaníc, ktoré sa vystavili počas Vianočného programu a na Hand Made trhu dňa 24.11.2019 v Nových Zámkoch.


Hlavnou projektovou aktivitou boli stretnutia rómskej mládeže prebiehajúce v mesiacoch október, november a december 2019, vždy jeden krát do týždňa na hodine tanca, na hodine spevu a hodine remeselných dielničiek na Základnej škole Semerovo.


Projekt „Šun man“ celkovo prispel k zvyšovaniu a budovaniu pozitívnych vzťahov voči národom, národnostným a etnickým minoritám v našom regióne.


Projekt Šun man
Projekt Šun man
Projekt Šun man

Projekt: Rozprávkový les na Požitaví

Projekt Rozprávkový les

Organizátor FONTIS – občianske združenie v spolupráci s reštauráciou Podháj vo Veľkých Lovciach dňa 31. júla 2011 organizovalo putovanie Rozprávkovým lesom, kde sa deti mohli dozvedieť, čo nové sa vo svete bytostí rozprávok a povestí udialo.


Išlo o jedno z podujatí FONTISu určené predovšetkým pre deti, zamerané na ich výchovu v oblasti ochrany životného prostredia a uchovania kultúrneho dedičstva regiónu Požitavie.


Na prípravách a realizácii podujatia sme sa podieľali aj my, občianske združenie Enviro Thermae.  Vybudovali a zveľadili sme turistický chodník medzi obcami Podhájska a Veľké Lovce v novozámockom okrese na južnom Slovensku.


Les, ktorým chodník viedol, bol miestom realizácie podujatia Rozprávkový les, kde počas celého dňa boli na stanovištiach pre deti pripravené súťaže, tvorivé a športové aktivity.

Čarovný les mapa chodníka


Podujatiu Rozprávkový les predchádzalo stretnutie dobrovoľníkov, ktorí vyčistili „rozprávkovú“ trasu od odpadkov a upravili porast na chodníku, aby trasa Rozprávkového lesa bola prístupná návštevníkom.


Podujatie Rozprávkový les podporil Nadačný fond ČSOB Finančnej skupiny v Nadácii Pontis.


Napísali o nás:

Projekt Rozprávkový les
Projekt Rozprávkový les
Projekt Rozprávkový les

Kontaktné údaje

Občianske združenie ENVIRO THERMAE

Občianske združenie Enviro Thermae
Veľké Lovce 251, 941 42 Veľké Lovce ​
IČO: 42204330

Email: info@ozet.sk